Bli medlem

Det er gratis å være medlem av FP. FPs gode tilbud og personlig service gir medlemmene ettertraktede fordeler.

Innmeldingsblanketten skrives ut og underskrives, originalen sendes til FP pr post
til adressen : Postboks 6481, Etterstad, 0605 Oslo.

Som FP-medlem har du tilgang til brukervennlig og lønnsomme ordninger for sparing, lån, forsikring, bensinkort og betalingstjenester. Det lønner seg å være FP-medlem.
Se vilkår for medlemskap, kontohold og betalingstjenester


Hvem kan bli medlem?

For å søke medlemsskap må du være ansatt i en av disse:

 • Forsvaret eller en av de andre etatene under Forsvarsdepartementet
 • Pefo, NTL/Forsvaret, KOL, BFO eller NOF.
 • Departementene
 • Stortingets administrasjon
 • Riksrevisjonen
 • Skattedirektoratet
 • Finanstilsynet
 • Statens helsetilsyn
 • Helsedirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Luftfartstilsynet

Innmelding i FP forutsetter at den som søker medlemskap har medlemsberettiget virksomhet som hovedarbeidsgiver. Videre må ansettelsesforholdet til den som søker medlemskap være av et visst omfang, med hensyn til regularitet, varighet og stillingsbrøk.


Hva regnes som ansatt?

 • Offiserer(OF), befal og grenaderer/konstabler(OR)
 • Militært ansatt i stilling med tidsbegrensning med varighet på minimum 11 måneder og minimum 6 måneders gjenværende kontraktstid.
 • Sivilt ansatt i stilling uten tidsbegrensning
 • Sivilt ansatt i stilling med tidsbegrensning med varighet på minimum 11 måneder og minimum 6 måneders gjenværende kontraktstid.

Vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste, lærlinger, engasjerte på pensjonistvilkår og personell ansatt på timebasis/tilsvarende kan ikke gis medlemskap i FP.