Bli medlem

Det er gratis å være medlem av FP. FPs gode tilbud og personlig service gir medlemmene ettertraktede fordeler.

Som FP-medlem har du tilgang til brukervennlig og lønnsomme ordninger for sparing, lån, forsikring, bensinkort og betalingstjenester. Det lønner seg å være FP-medlem.

Elektronisk innmelding

Se vilkår for medlemskap

 


Hvem kan bli medlem?

For å søke medlemskap må du være ansatt i en av disse:

  • Forsvaret eller en av de andre etatene under Forsvarsdepartementet
  • Parat forsvar, NTL/Forsvaret, KOL, BFO eller NOF.
  • Departementene (unntatt utenriksdepartementet (UD), Stortingets administrasjon, Riksrevisjonen, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
  • Finanstilsynet, Helsetilsynet, Luftfartstilsynet
  • Skattedirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Sjøfartsdirektoratet

Innmelding i FP forutsetter at den som søker medlemskap har medlemsberettiget virksomhet som hovedarbeidsgiver. Videre må ansettelsesforholdet til den som søker medlemskap være av et visst omfang, med hensyn til regularitet, varighet og stillingsbrøk.

For å opprette og opprettholde medlemskap i FP kreves det at du har et norsk personnummer og norsk bankkonto.

 


Hva regnes som ansatt?

  • Offiserer (OF), befal (OR) ansatt med tidsbegrensning T-35 eller T-60
  • Sivilt ansatt i stilling uten tidsbegrensning

Kadetter/elever ved Forsvarets skoler som ikke mottar lønn under utdanning (krigsskoler, ingeniørskoler tilsv.), vernepliktige, lærlinger, engasjerte på pensjonistvilkår og personell ansatt på timebasis/tilsvarende kan ikke gis medlemskap i FP.